KOSZYK JEST
PUSTY

Reklamacje

 

Regulamin Sprzedaży Sklepu Papierowy Potwór

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Papierowy Potwór.
Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają:
Sprzedawca – Olga Szekalska wykonującą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Olga Szekalska-Studio, Al. Młodości 105, 23-204 Kraśnik, NIP: 7151938156, REGON: 364189952;
Sklep, Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę;
Konsument - osobę fizyczną dokonującą ze przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Klient – konsumenta, jak i inną osobę prawna, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie;
Towar – papiery, magnesy, scrapki, pudełka i inne rzeczy ruchome oferowane w Sklepie,
Kurier – przewoźnika, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.
Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
Niniejszy Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem zamówienia.
Koszt połączeń telekomunikacyjnych ze Sprzedawcą jest zgodny z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.

(...)

§ 7
Uprawnienia Konsumentów

Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.(POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY).
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 8
Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientom Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną oraz dostarcza reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.
W związku ze zgłoszoną reklamacją Klient może żądać: nieodpłatnej naprawy albo nieodpłatnej wymiany Towaru na nowy wolny od wad albo obniżenia zapłaconej ceny albo może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.
Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogę elektroniczną.
W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu grafik cyfrowych. Opłacenie zamówienia, w skład którego wchodzą pliki cyfrowe, oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy na dany produkt.
(...)


 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl